Skip to content

SafetyConcept | Continuité de services

Information Coronavirus SafetyConcept

Information Coronavirus

SafetyConcept COVID-19 | Continuité de services

Français | English | German | Lëtzebuergesch

· Coronavirus instruction guide FR-LU-EN-DE-PT.pdf  FR – Information CORONAVIRUS :

  Notre souci premier est la protection de nos collaborateurs, partenaires, clients, fournisseurs. Les équipes de SafetyConcept sont à votre disposition avec de nouvelles procédures pour répondre à vos attentes en toute sécurité.

  • Fabrication : nous produisons à une cadence proche de la situation normale et les départs de matériel se font chaque jour comme à l’habitude, sauf éléments particuliers.
  • Livraisons clients : nous continuons d’assurer la livraison dans tous les pays que nous couvrons, les délais de transports peuvent être potentiellement affectés au niveau local.
  • Interventions physiques : nous assurons toutes les interventions physiques.
  • Travail administratif : en télétravail ou dans nos locaux, les équipes sont à votre disposition aux numéros habituels.

  Par mesure de sécurité les articles livrés ne sont ni repris ni échangés.

  Une organisation spécifique du travail a été mise en place dans tous nos services afin d’éviter au maximum la propagation du virus. Prenez soin de vous ; respectez les gestes barrières : Coronavirus instruction guide FR-LU-EN-DE-PT.pdf


  EN – CORONAVIRUS Information :

  Our first concern is the protection of our collaborators, customers, suppliers. Having adapted their procedures SafetyConcept teams are ready to meet your expectations.

  • Manufacturing : We produce at an almost normal pace and we process daily shipments as usual except particular parts.
  • Customer deliveries : We continue to deliver in all the countries we cover, shipping delays can be locally affected.
  • Physical works : We carry out all physical interventions.
  • Administrative work : by homeworking or in the office, teams are ready to meet your expectations on our usual phone numbers.

  For safety reasons, products can be neither returned nor exchanged.

  A specific work setup has been set in all our services to avoir the propagation of the virus. Take care of yourself. Respect the preventive measures : Coronavirus instruction guide FR-LU-EN-DE-PT.pdf


  DE – CORONAVIRUS-Informationen :

  Unser Hauptanliegen ist der Schutz unserer Mitarbeiter, Partner, Kunden und Lieferanten. Nach der Anpassung unserer Verfahren stehen Ihnen die SafetyConcept-Teams wieder zur Verfügung, um Ihre Erwartungen zu erfüllen.

  • Herstellung: Wir produzieren mit einer Geschwindigkeit, die der normalen Situation nahe kommt, und die Ware wird wieder wie gewohnt jeden Tag versandt, außer in besonderen Fällen.
  • Kundenlieferungen: Wir stellen weiterhin sicher, dass die Lieferungen in alle von uns abgedeckten Länder erfolgt. Die Transportzeiten können möglicherweise vor Ort beeinflusst werden.
  • Physische Interventionen: Wir bieten alle physischen Interventionen.
  • Verwaltungsarbeit: In der Telearbeit oder in unseren Räumlichkeiten stehen Ihnen die Teams unter den üblichen Nummern zur Verfügung.

  Aus Sicherheitsgründen werden die gelieferten Artikel weder zurückgenommen noch umgetauscht.

  In allen unseren Abteilungen wurde eine spezielle Arbeitsorganisation eingerichtet, um die Ausbreitung des Virus so weit wie möglich zu verhindern. Passt auf Euch auf; und nicht vergessen : Barrieregesten respektieren : Coronavirus instruction guide FR-LU-EN-DE-PT.pdf


  LU – CORONAVIRUS Informatiounen :

  Eis Haaptsuerg ass de Schutz vun eise Mataarbechter, Partner, Clienten a Liwweranten. Nodeems mir eis Prozeduren ugepasst hunn, sinn d’SafetyConcept-Teams erëm verfügbar fir Är Erwaardungen ze erfëllen.

  • Fabrikatioun: Mir produzéiere mat enger Geschwindegkeet no un der normaler Situatioun an d’Wuere ginn wéi gewéinlech all Dag geliwwert, ausser a spezielle Fäll.
  • Liwwerungen: Mir wäerte weider dofir suergen datt d’Liwwerungen gemaach ginn an all d’Länner déi mir ofdecken. D’Transportzäiten kënnen eventuell op der Plaz beaflosst ginn.
  • Kierperlech Interventiounen: Mir bidden all kierperlech Interventiounen.
  • Administrativ Aarbecht: D’Équipë stinn Iech zu deenen normalen Zäiten zur Verfügung, am Teletravail oder an eisem Gebai.

  Aus Sécherheetsgrënn ginn déi geliwwert Artikelen weder zréckgeholl nach ëmgetosch.

  Eng speziell Aarbechtsorganisatioun ass an all eisen Departementer ageriicht ginn fir d’Verbreedung vum Virus sou wäit wéi méiglech ze vermeiden. Passt op Iech op; an net vergiessen: respektéiert den « Social Distancing »: Coronavirus instruction guide FR-LU-EN-DE-PT.pdf   La version de votre navigateur est obsolète et votre appareil est exposé à des risques de sécurité.

   Pour profiter d'une expérience optimale sur ce site il est fortement recommandé de mettre à jour votre navigateur ou d'en installer un autre :